ANFAC PRESENTA MESURES PER IMPULSAR EL DESPLEGAMENT D’INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA ELÈCTRICA D’ACCÉS PÚBLIC A ESPANYA

En l’actualitat, Espanya compta amb una xarxa de menys de 8.500 punts de recàrrega accessibles a el públic. Segons l’últim Baròmetre d’Electro-mobilitat d’ANFAC, Espanya se situa a la cua d’Europa en matèria de desplegament d’infraestructura de recàrrega d’accés públic, deu punts per sota de la mitjana de la UE. ANFAC fa una crida a una actuació conjunta i decidida de tot l’ecosistema de l’electro-mobilitat i la cooperació dels poders públics.

L’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC) ha presentat 16 mesures que contribueixen a l’impuls necessari i definitiu de la infraestructura de recàrrega elèctrica d’accés públic a casa nostra, clau per al desenvolupament de l’cotxe elèctric i per al compliment dels objectius de descarbonització, amb els quals la indústria d’automoció està totalment compromesa.

Per ANFAC, encara que el desenvolupament dels vehicles impulsats per noves tecnologies ha experimentat notables avenços a Espanya en els últims deu anys, estem encara lluny d’altres països del nostre entorn i d’un avanç que impulsi el desenvolupament real de el vehicle elèctric. El 2011, els vehicles elèctrics representaven el 0,05% de l’mercat mentre que el 2020 el percentatge s’ha elevat fins a 4,8%, un creixement notori però insuficient a l’representar tan sols el 0,2% de l’actual parc automobilístic.

José López-Tafall, director general d’ANFAC, assenyala que “les empreses de el sector estan fent enormes esforços en inversió, innovació i promoció per millorar la descarbonització de parc i complir els objectius de país. Però cal una actuació més contundent i comprehensiva per part de les administracions per incentivar la compra d’aquests vehicles elèctrics (purs i híbrids endollables) i acompanyar l’enorme esforç que estan fent les empreses. Malgrat l’àmplia oferta de vehicles disponibles al mercat un gran escull a abordar és, l’escassetat d’infraestructures de recàrrega d’accés públic, tant a nivell urbà com interurbà, El document que avui presentem és una mostra més de l’compromís dels socis de ANFAC a impulsar un model de descarbonització exigent, sent

proactius i constructius en les nostres propostes i defensant sempre un model que mantingui la producció i l’ocupació en el nostre sector, una de les joies de l’economia espanyola “.

UNA XARXA D’INFRAESTRUCTURES D’ACCÉS PÚBLIC, CLAU PER ALS TRES MILIONS D’TURISMES elèctrics en 2030

El PNIEC estima que, per 2030, s’arribarà a un parc de vehicles elèctrics de cinc milions (turismes, furgonetes, autobusos i motos), dels quals, tres milions seran turismes elèctrics.

Segons el parer dels fabricants d’automòbils i camions representats en ANFAC, la consecució d’aquest objectiu de parc només serà possible amb un desplegament decidit d’una xarxa d’infraestructures de recàrrega elèctrica, molt per sobre dels 8.500 punts que ara mateix hi ha al nostre país . Per això, l’associació ha elaborat un recull de 16 mesures concretes de caràcter institucional, de tipus regulador, d’impuls econòmic i de liberalització i protecció als consumidors, destinades a la consecució d’una xarxa d’infraestructura de recàrrega d’accés públic de qualitat i amb capil·laritat a tot el territori que a més permeti recuperar l’endarreriment existent amb altres països europeus.

MESURES PROPOSADES:

a) Mesures institucionals

 1. Fixar objectius vinculants de desplegament d’infraestructura de recàrrega d’accés públic

ANFAC proposa els següents objectius de desplegament d’infraestructura de recàrrega d’accés públic a nivell nacional:

45.000-48.000 punts de recàrrega d’accés públic el 31 de desembre de 2022.
110.000-120.000 punts de recàrrega d’accés públic al 31 de desembre de 2025.
340.000-360.000 punts de recàrrega d’accés públic el 31 de desembre del 2030.
Dins d’aquests objectius, per aconseguir que els vehicles elèctrics lleugers puguin considerar vehicles de primera opció i per atendre les necessitats específiques dels vehicles elèctrics en segments més pesats, s’ha de garantir una distribució mínima d’infraestructura de recàrrega ràpida particularment en la Xarxa Bàsica de carreteres i Xarxa general de carreteres de l’Estat. En l’àmbit interurbà, haurà a més de prioritzar el desplegament de punts de recàrrega d’accés públic de potències iguals o superiors a 250 kW per aproximar els temps de recàrrega a el del repostatge tradicional d’altres combustibles.

 1. Reconeixement d’interès estratègic nacional per a projectes de desplegament d’infraestructures de recàrrega pública d’alta potència (+250 kW)

Es proposa aquest reconeixement per a poder disposar d’un procediment de “finestreta única” davant l’administració competent amb, al menys,

el següent abast:

Impuls preferent i urgent de tots els tràmits davant qualsevol administració pública i òrgan de el sector públic.
Reducció a la meitat dels terminis ordinaris de tràmits administratius previstos a la normativa d’aplicació.
Assignació a l’administració competent de la condició de “gestor” per a la coordinació de la tramitació de el projecte, atorgant-li la capacitat d’interlocució i sol·licitud d’informes amb les diferents administracions.

 1. Actuacions per incrementar el nombre de punts de recàrrega d’accés públic interurbana a curt termini

Donat l’estat actual de l’desplegament d’infraestructura resulta necessari aprovar una sèrie de mesures urgents, de caràcter temporal limitat, amb l’únic objectiu de constituir una xarxa mínima que permeti, durant un període transitori, el trànsit dels consumidors per la Xarxa General de Carreteres . ANFAC advoca perquè aquelles estacions de servei que vagin més enllà dels objectius de desplegament d’infraestructura de recàrrega plantejats en el Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica puguin optar a una línia de subvencions més potent i adequada que permeti el titular de l’ instal·lació que opti per aquesta opció sufragar els costos de la instal·lació de potència superior sense un perjudici econòmic.

b) Mesures per a l’eliminació de barreres regulatòries

 1. Desenvolupament complementari o addicional a la declaració d’utilitat pública (+250 kW)

La declaració d’utilitat pública als punts de recàrrega d’alta potència (+250 kW) facilitada pel Govern és un mecanisme molt útil per facilitar el desplegament d’aquest tipus d’infraestructures. No obstant això, cal adaptar les mesures complementàries i de desenvolupament per potenciar aquest reconeixement.

 1. Incentivar el desplegament a autopistes i autovies de la Xarxa General de Carreteres de l’Estat

ANFAC estima necessària l’adopció de mesures reguladores que facilitin la declaració d’utilitat pública i l’equiparació de les estacions de recàrrega a les estacions de servei als efectes de la normativa de carreteres.

 1. Transparència de la capacitat de consum de la xarxa de distribució

Es proposa que per a facilitar i escurçar els terminis de desenvolupament d’infraestructura es pugui disposar de la informació sobre la capacitat de consum de la xarxa de distribució atribuint a les empreses distribuïdores l’obligació de transparència i informació pública de disponibilitat de capacitat de consum de la xarxa de distribució que gestionin.

 1. Marc regulador local clar i simplificat

L’administració local té un paper fonamental per impulsar un desenvolupament més veloç de la infraestructura de recàrrega pública a través d’incentius a la instal·lació (ajudes directes o fiscalitat), així com simplificant i facilitant els tràmits que ha d’afrontar una companyia que voleu instal·lar un equip d’un equip de recàrrega en espais d’accés públic. Es proposen les següents mesures per fomentar el desplegament i eliminar traves administratives:

Programes d’ajudes municipals a la instal·lació de punts de recàrrega pública
Bonificacions en taxes o impostos municipals per a fomentar el desplegament de la infraestructura de recàrrega pública.
Planificació i desenvolupament d’un mapa públic d’infraestructura de recàrrega d’accés públic
Definir clarament l’àrea de l’Administració responsable i el grau d’implicació de la mateixa en el desplegament de la infraestructura de recàrrega pública
Fomentar, en la mesura del possible, la instal·lació de punts de recàrrega públics en zones d’estacionament car sharing, parades de taxi, càrrega i descàrrega, illes de càrrega … Per això, es planteja l’obertura de concessions demanials de sòl públic municipal per la instal·lació i operació d’infraestructura de recàrrega pública.

 1. Promoure infraestructures de recàrrega intel·ligent dels vehicles elèctrics en els aparcaments dels edificis

ANFAC planteja algunes propostes a incorporar en el futur Codi Tècnic de l’Edificació per afavorir les infraestructures de recàrrega en edificis, tant d’ús residencial privat com aquells que pertanyin a l’Administració General de l’Estat o als diferents organismes públics.

c) Mesures d’impuls econòmic

 1. Ajudes a la implantació de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

És prioritari l’establiment de plans d’ajuda amb suficient dotació i amb instruments que permetin un aprofitament eficient i intel·ligent dels fons.

Aquests plans d’ajuda hauran de planificar i desenvolupar-se de manera completament alineada amb els objectius establerts en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030, així com amb el marc europeu. Hauran, en aquest sentit, donar suport i prioritzar el desenvolupament d’una infraestructura de recàrrega d’accés públic amb capil·laritat en tot el territori nacional (urbana i interurbana) i en les interconnexions amb Europa, a través de França i Portugal

, Ajustada a totes les tipologies de vehicles elèctrics (vehicles lleugers però també vehicles pesants) en termes de potència de càrrega.

 1. Beneficis fiscals de caràcter temporal en l’Impost Especial sobre Electricitat

Per fer més atractiu l’ús de vehicles elèctrics i seguint l’exemple de Països Baixos es proposa treballar en un marc temporal d’exempció o tipus impositiu reduït a l’electricitat subministrada als vehicles elèctrics a través de punts de recàrrega específics per a aquests, prioritzant sobre els punts de recàrrega de vehicles elèctrics d’alta potència (+250 kW).

 1. Flexibilització temporal dels costos fixos en punts de recàrrega pública

Una de les barreres a l’desplegament de la infraestructura de recàrrega són els costos fixos derivats, entre d’altres, dels càrrecs de el sistema elèctric, els quals plantegen models de negoci difícilment viables, tenint en compte que el nombre de vehicles elèctrics en l’actualitat no supera el 0,2% de parc.

Per això, es considera que, al menys de manera transitòria, fins a aconseguir una penetració de el vehicle elèctric raonable, és convenient flexibilitzar a l’màxim l’estructura de costos fixos a suportar pels operadors de punts de recàrrega. A més, a l’tractar-se d’una demanda addicional no es produiria penalització sobre el sistema.

 1. Inclusió de projectes de potenciació de la infraestructura de recàrrega en els plans d’inversió anuals i plurianuals de les distribuïdores elèctriques

A causa dels elevats costos i a l’actual penetració en el parc circulant de vehicles elèctrics, des del punt de vista financer, no es pot justificar la inversió en la instal·lació d’una infraestructura de recàrrega d’alta potència (+ 250kW). Per això, es proposa la inclusió de projectes de reforçament de xarxa necessari per a la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics d’alta potència (+ 250kW) en els plans d’inversions anuals i plurianuals de les distribuïdores elèctriques.

d) Mesures de liberalització i protecció als consumidors

 1. Registre de punts de recàrrega d’accés públic

En l’actualitat, no existeix cap font precisa a Espanya sobre els punts de recàrrega públics existents. El projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica recull la mesura de crear una plataforma d’informació sobre punts de recàrrega públics, línia d’actuació molt positiva. Serà fonamental establir una data per a la implementació d’aquesta plataforma, ANFAC proposa el 30 de març de 2021.

14.Facilidades per al pagament en els punts de recàrrega d’accés públic (interoperabilitat)

Per afavorir el desplegament de el vehicle elèctric, cal disposar d’un roaming fiable per als usuaris d’un vehicle elèctric, de manera que puguin recarregar en diferents països i en diferents xarxes de recàrrega utilitzant per a això una única aplicació o targeta per al pagament (interoperabilitat ),

La Directiva Europea estableix la necessitat que en els punts de punts de recàrrega accessibles no es requereixi una mediació de contracte entre el client i el comercialitzador o gestor d’electricitat.

Per això, cal reiterar que es garanteixi el compliment del que estableix la legislació, evitant inconvenients i frustració als usuaris. Per a això, cal també que en el registre d’informació pública només figurin els punts de recàrrega efectivament interoperables, com a garantia per a l’usuari.

 1. Transparència de costos en la factura per evitar riscos d’arbitratge de preus

Per tal d’incrementar la transparència a l’consumidor dels costos pels serveis de recàrrega es proposa ampliar les obligacions ja establertes en la Llei de l’Sector Elèctric per a les empreses comercialitzadores i distribuïdores d’electricitat de manera que es garanteixi que la informació que es faciliti sobre l’energia subministrada a l’gestor i / o titular del punt de recàrrega, accessible a el públic, sigui fàcil i clarament comparable, transparent i no discriminatòria.

 1. Manteniment dels punts de recàrrega pública i assegurament de l’operació

No només cal disposar de la infraestructura de recàrrega necessària, sinó també garantir als consumidors la continuïtat en la prestació dels serveis de recàrrega. Per a això, es proposa que els titulars dels punts de recàrrega elèctrica d’accés públic que estiguin registrats al Punt d’Accés Nacional d’informació de trànsit han d’informar sobre les seves condicions d’operació, així com la possible interrupció de servei per manteniment, cessament de activitat i qualsevol altre motiu.

Per a la coordinació, execució i supervisió de totes aquestes mesures, ANFAC recomana crear un comitè de Coordinació depenent directament de el Consell de Ministres o de la Comissió que es constitueixi per a la Recuperació, Transformació i Resiliència així com la creació d’una Agència estatal que coordini, executi i supervisi el compliment di els objectius de desplegament. A més, per permetre el diàleg, intercanvi d’opinions i recomanacions, es proposa la creació d’un Consell Assessor per a Desplegament de les infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric, integrat per representants de l’Comitè de Coordinació i representants de l’Agència Estatal, associacions sectorials involucrades i representants de les indústries afectades i interessades en el desplegament.