TRANSPORTS AGILITZA LA INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA A CARRETERES

La nova Ordre Ministerial té com a objectiu impulsar la xarxa pública de recàrrega per a vehicles elèctrics a Espanya.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha aprovat l’Ordre ministerial que regula els accessos a les carreteres de l’Estat, les vies de servei i la construcció d’instal·lacions de servei.

Aquesta modificació, que se suma a la que ja va fer el Ministeri l’any 2021, busca simplificar i agilitzar el procediment d’obtenció de les autoritzacions per facilitar el desplegament d’instal·lacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics a la Xarxa de Carreteres de l’Estat.

Per fer-ho, s’estableix una declaració responsable en què el titular de l’autorització de la instal·lació principal manifesti que ostenta aquesta autorització i que està conforme que un tercer instal·li els punts de recàrrega de vehicles elèctrics. A més, redueix les càrregues administratives del procediment i els terminis de resolució de lexpedient.

D’aquesta manera, s’hi afegeix una via més senzilla perquè l’interessat acrediti que el titular de l’autorització de la instal·lació principal té aquesta condició i que, a més, està conforme amb l’actuació sol·licitada, sense necessitat d’elevar a públic el contracte (com passava anteriorment), però mantenint la plena seguretat jurídica.

PLANS PER POTENCIAR EL VEHICLE ELÈCTRIC
La modificació de la normativa és part de diferents reformes establertes al pla d’agilització del desplegament de la mobilitat elèctrica. L’Ordre està inclosa al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), a través del PERTE VEC.

Un dels objectius principals del PERTE és l’impuls de mesures facilitadores de caràcter normatiu que afavoreixin tant el desenvolupament del vehicle elèctric com el desplegament de les infraestructures de recàrrega.